Misja

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. kreowanie i wspieranie wszechstronnego i perspektywicznego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego Miasta i Gminy Żnin,
 2. szerzenie i ochrona zasad demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
 3. kształtowanie świadomości obywatelskiej,
 4. promowanie idei samorządności i wspieranie społecznych inicjatyw lokalnych,
 5. działanie mające na celu wprowadzanie i umacnianie porządku publicznego, bezpieczeństwa i praworządności a zwłaszcza walka z korupcją, ignorancją, niekompetencją i niegospodarnością,
 6. ochrona i upowszechnianie dziedzictwa narodowego oraz tradycji i wysokich wartości moralnych,
 7. pielęgnowanie polskości, ochrona kultury i jej dóbr,
 8. promowanie i upowszechnianie kultury, oświaty, sportu, turystyki i rekreacji,
 9. promowanie i ochrona zdrowia i środowiska naturalnego,
 10. aktywizacja zawodowa, gospodarcza i społeczna młodzieży i dorosłych,
 11. edukacja informatyczna, ekologiczna, prozdrowotna społeczeństwa,
 12. wspierania integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,
 13. upowszechnianie rzetelnych informacji o procesach integracji europejskiej.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. pracę społeczną członków Stowarzyszenia na rzecz środowiska lokalnego,
 2. widoczną w działalności Stowarzyszenia troskę o wizerunek Żnina i naszej gminy jako regionu otwartego na zmiany, rozwojowego, pełnego nadziei, wykorzystującego pozabudżetowe fundusze, przyjaznego dla inwestorów, ciekawego dla młodych i pełnego perspektyw, opartych na pracy i zaufaniu społecznym,
 3. wyrażenie w formie publikacji, apelów, protestów, i zastrzeżeń oraz sprzeciwów wobec decyzji i działań niezgodnych z zasadami demokracji i samorządności,
 4. reprezentowanie środowisk lokalnych wobec władz państwowych i samorządowych, a także instytucji, organizacji społecznych i innych środowisk,
 5. dopilnowanie prawidłowości procesu reformy oświaty w naszej gminie, obrona praw ucznia i rodzica, ochrona praw nauczyciela i prowadzenie dialogu w tej sprawie,
 6. działania wpływające na twórczy rozwój osobowości dzieci młodzieży i dorosłych,
 7. pracę kulturalno – oświatową,
 8. działalność naukową,
 9. działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 10. działalność wydawniczą i medialną zgodnie z obowiązującymi programami,
 11. współpracę z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi,
 12. spotkania środowiskowe i dialog o najważniejszych potrzebach społecznych,
 13. prowadzenie niepublicznych placówek kulturalnych, oświatowych, ośrodków zdrowia o uprawnieniach publicznych, punktów informacyjnych, baz i ośrodków rekreacyjnych, turystycznych i sportowych,
 14. organizację zebrań i paneli dyskusyjnych, odczytów, konferencji, seminariów, kursów,
 15. organizację wystaw i pokazów, koncertów, festiwali i przeglądów, obozów szkoleniowych i wypoczynkowych, kolonii, wycieczek, zajęć dydaktycznych i twórczych, imprez sportowych i rekreacyjnych i innych działań dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców naszej gminy,
 16. ochronę zabytków kultury, historii i tradycji, obiektów i zbiorów ważnych dla dziedzictwa narodowego,
 17. tworzenie lokalnych systemów stypendialnych – pomoc osobom zdolnym i utalentowanym,
 18. wspieranie rodzimych kolekcjonerów, naukowców, twórców i artystów,
 19. organizowanie pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych,
 20. organizację sekcji wolontariatu,
 21. promocję potrzebnych miastu i gminie przedsięwzięć gospodarczych, tworzenie nowych miejsc pracy,
 22. szkolenie członków i sympatyków w celu przygotowania ich do działalności publicznej,
 23. współpracę z organizacjami społecznymi, naukowymi, krajowymi i zagranicznymi w zakresie propagowania i realizacji celów określonych w niniejszym statucie,
 24. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych z działalnością Stowarzyszenia.
Script logo